17 Ekim 2020 Cumartesi tarih ve 31277 sayılı resmi gazete ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

 

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, yetkilerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma Birimi: Merkezde faaliyet gösteren laboratuvarı,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (SÜRAM): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

e) SEM: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

f) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri sağlığı, balıkçılık, su ürünlerinde temel bilimleri ile ilgili konularda araştırmalar yapmak.

b) Yeni uygulama alanları, araştırma birimleri oluşturmak.

c) Alternatif su ürünü işleme teknolojilerini araştırmak, geliştirmek ve ticarileştirmek.

ç) Su ürünlerinde üretimin artırılması için alternatif teknikler geliştirmek.

d) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitimler vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bu konuda imkân sağlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının, yetiştiricinin, balıkçının ve halkın gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili SEM ile iş birliği yaparak ilgili kurs ve sertifika eğitim programları vermek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunarak, ileri teknoloji projeleri için kaynak teminine çalışmak.

g) Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kuruluşlara istemde bulunmaları durumunda danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Denizler ve iç sularda kullanım, yönetim ve diğer sorunlara yönelik araştırmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi dolmadan görevinden ayrılması durumunda, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere kadrolu öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği Müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün, altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi durumunda, Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki araştırma birimleri arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre sunmak.

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni araştırma birimleri kurmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler ve protokoller yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, Müdür, iki Müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini, stratejik hedeflerini, öncelikli çalışma konularını Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak.

ç) Merkeze bağlı olarak çalışacak araştırma birimlerini belirlemek.

d) Merkezde üretilecek ürün ve yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu, su ürünleri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içinden ve istekleri halinde dışından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on iki kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.